Copyright 2023 - IGENCO

 

เรื่อง     ขอความร่วมมือจัดกิจกรรม World Wide Stop Pressure Injury Day 2022

เรียน    คณบดีมหาวิทยาลัย/ผู้อำนวยการศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลในสังกัดอื่น

       ด้วย The National Pressure Injury Advisory Panel (NPIA) ได้กำหนดให้วันพฤหัสสัปดาห์ที่ 3 เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็น วันหยุดแผลกดทับโลก (World Wide Stop Pressure Injury Day) ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เพื่อให้องค์กรเครือข่ายต่าง ๆ ทั่วโลกจัดกิจกรรมรณรงค์เพิ่มความตระหนักในการป้องกันการเกิดแผลกดทับและให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับเรื่องนี้

       สมาคมพยาบาลแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่าย จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนและขอความร่วมมือมายังหน่วยงานของท่านในการจัดกิจกรรม ช่วงวันที่ 14 – 18 พฤศจิกายน 2565

      และถ้าท่านสนใจ สามารถแสดงความจำนงมายังสมาคมฯ ผ่าน QR Code ด้านล่างนี้ ภายใน วันที่ 11 ตุลาคม 2565

      

      และทางสมาคมจะสนับสนุนกิจกรรมดังนี้

  1. เสื้อยืดรณรงค์ World Wide Stop Pressure injury Day (คลิกที่นี่ เพื่อดูแบบเสื้อยืด)
  2. หนังสือ การป้องกันและรักษาแผลกดทับ: แนวปฏิบัติฉบับย่อ
  3. File Poster ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์
  4. Account 1 account สำหรับรับฟังการประชุมวิชาการ Best Practice การป้องกันแผลกดทับ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00-12.00 น.

 

      และขอให้หน่วยงานจัดส่งภาพกิจกรรม หรือวิดีโอคลิป สรุปการจัดกิจกรรม มายังสมาคมฯ

      ทาง Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เพื่อรวบรวมผลงานที่มีคุณค่า เผยแพร่ในสื่อระดับประเทศและนานาชาติต่อไป

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง 

  ขอแสดงความนับถือ    

(นางสาวยุวดี เกตสัมพันธ์)

นายกสมาคมพยาบาลแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่าย

 

หมายเหตุ : กิจกรรมสนับสนุนครั้งนี้ รับได้ไม่เกิน 100 โรงพยาบาล การตอบรับให้การสนับสนุนของสมาคมฯ ขึ้นกับลำดับการตอบกลับจากโรงพยาบาลที่แสดงความจำนง