Copyright 2021 - IGENCO

เอกสารดาวน์โหลดสำหรับงานประชุมวิชาการประจำปี 2563 ที่กำลังจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2563

Files

Description

1. รายละเอียดโครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2563  เอกสารดาวน์โหลด
2. กำหนดการประชุม ประจำปี 2563  เอกสารดาวน์โหลด
3. หนังสือเชิญประชุมฯ  เอกสารดาวน์โหลด
4. แบบฟอร์มนำส่งบทคัดย่อผลงานทางวิชาการ 2563  เอกสารดาวน์โหลด
5. แบบฟอร์มตอบรับการจองห้องพัก โรงแรมปรินซ์พาเลซ  เอกสารดาวน์โหลด
6. การสนับสนุนของบริษัทต่างๆ  เอกสารดาวน์โหลด