Copyright 2022 - IGENCO

บี.บราวน์ (ประเทศไทย) ลงนามสนับสนุนร่วมกับชมรมพยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่าย
พัฒนาศักยภาพให้นางพยาบาลไทย

 

19  มิถุนายน 2563

 

บี.บราวน์ (ประเทศไทย) ลงนามสนับสนุนร่วมกับชมรมพยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่าย พัฒนาศักยภาพให้นางพยาบาลไทย

       บริษัท บี.บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณสายัณห์ รอย กรรมการผู้จัดการ คุณไพบูลย์  ชีวะวุฒิวัฒนวิทย์ ผู้บริหารฝ่ายการเงิน คุณก่อศักดิ์ อุดมจิตพิทยา ผู้จัดการ  ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Poster Excellence Award” ร่วมกับชมรมพยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่าย โดย พว.ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์ ประธานชมรมฯ พ.อ.หญิง พว.สุขฤทัย วิโรจน์ยุติ อุปนายกชมรมฯ พ.ต.หญิง พว.จรัสพรรษ วงศ์วิเศษกาญจน์ เลขาธิการชมรมฯ พว.บุญชื่น อิ่มมาก และ พว.วาสนา  กิจพจนีย์

 

       ในการร่วมมือพัฒนาศักยภาพของพยาบาลเฉพาะทางด้านแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายด้านการเขียน การจัดทำ และการนำเสนอ Cases Report โดยจะมีการตัดสินและประกาศผลผู้ได้รับรางวัลในงานประชุมประจำปีของชมรมฯ ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี

 

 

  • ผู้ที่ชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท
  • รองอันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท
  • รองอันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท
  • รองอันดับ 3 จะได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท

 

       โดยจุดประสงค์สำคัญของโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์จากทีมพยาบาลในการดูแลคนไข้