Copyright 2023 - IGENCO

Enterostomal Therapy Nurse Association

Enterostomal Therapy Nurse Association

สมาคมพยาบาลแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่าย

ประวัติของสมาคม

สมาคมพยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่าย ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของพยาบาลเฉพาะทางสาขานี้ ในการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของพยาบาล ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความผาสุก และสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลต่างๆได้อย่างไร้ขีดจำกัด

 

Vision

เราจะมุ่งมั่นปรับเปลี่ยนการปฏิบัติของพยาบาลเฉพาะทางแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่าย ในทิศทางที่เหมาะสม สามารถตอบสนองนโยบายเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างมั่นคง

 

Mission

จัดประชุมวิชาการประจำปี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของพยาบาลเฉพาะทางแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่าย ในการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของพยาบาล ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความผาสุก และสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลต่าง ๆ ได้อย่างไร้ขีดจำกัด

 

รายชื่อคณะกรรมการ

พว.ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์ ประธานสมาคมฯ
พ.อ.หญิง พว.สุขฤทัย วิโรจน์ยุติ อุปนายก 1
พว.สุรีรัตน์ ช่วงสวัสดิ์ศักดิ์ อุปนายก 2
พ.ต.หญิง พว.จรัสพรรษ วงศ์วิเศษกาญจน์ เลขาธิการ และกรรมการฝ่ายเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน
พว.ละออ อริยกุลนิมิต เหรัญญิก
พว.จิตติมา พีรชัยเดโช นายทะเบียน
พว.บุญชื่น อิ่มมาก กรรมการฝ่ายวิชาการ
พว.ปองหทัย พุ่มระย้า กรรมการฝ่ายวิจัย
พว.รุจิรา อักษร ปฏิคม และผู้ประสานงานเครือข่าย
พว.ศิริลักษณ์ ศิริปัญญวัฒน์ กรรมการตัวแทนภาคเหนือ
พว.วาสนา กิจพจนีย์ กรรมการตัวแทนภาคกลาง
พว.จันทิมา สินมณีรัตน์ กรรมการตัวแทนภาคใต้
พว.ประไพ อริยประยูร กรรมการฝ่ายจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติ
พว.อนุชตรา วรรณเสวก กรรมการฝ่ายจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติ
พว.ผ่องพรรณ พลหนองหลวง กรรมการฝ่ายจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติ และตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พว.มนัสนันทน์ จิตตเกษม กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
พว.ละอองศรี ศุภรัตน์ กรรมการ
พว.น้ำผึ้ง ประสิทธิ์ กรรมการ
พว.วันดี สำราญราษฎร์ กรรมการ
พ.ต.ท. หญิง พว.สศิธร ปัทมเมธิน กรรมการ

 

สมาคมที่เกี่ยวข้อง

สมาคมพยาบาลโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย