Print
Details: | Published: 17 March 2017

Mission

Mission

จัดประชุมวิชาการประจำปี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของพยาบาลเฉพาะทางแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่าย ในการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของพยาบาล ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความผาสุก และสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลต่าง ๆ ได้อย่างไร้ขีดจำกัด