วันที่

28 - 29 สิงหาคม 2560

สถานที่

โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับโครงการ

การเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองรวมทั้งเทคโนโลยี ที่เจริญรุดหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งในปัจจุบัน ส่งผลกระทบกับประชาชนไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รัฐบาลจึงได้กำหนดนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อนำไปสู่ยุทธศาสตร์ชาติ และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มีความเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงบนวิถีของความเป็นไทยในเวทีโลก ซึ่งรวมถึงการพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุขไทยด้วยเช่นกัน สาระสำคัญการพัฒนาชาติตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (strength from within) และการเชื่อมโยงกับโลกภายนอก (connect to the world) โดยการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและการนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง เหมาะสม จึงเป็นความท้าทายที่ก่อให้เกิดการปรับตัวในทุกสาขาอาชีพ รวมทั้งวิชาชีพพยาบาล
        ชมรมพยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่าย ร่วมกับสมาคมพยาบาลโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ตระหนักดีว่าความสามารถหยั่งรู้ถึงผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในยุคไทยแลนด์ 4.0 และสามารถปรับเปลี่ยนการปฏิบัติของพยาบาลในทิศทางที่เหมาะสมมีความสำคัญที่จะทำให้สามารถตอบสนองนโยบาย และส่งผลให้การพยาบาลเฉพาะทางแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่าย สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีผลลัพธ์ที่ดี จึงได้จัดประชุมวิชาการประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ Transforming Wound, Ostomy and Continence Nursing @ Thailand 4.0 (การปฏิรูปการพยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายในยุคไทยแลนด์ 4.0) ขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของพยาบาลเฉพาะทางสาขานี้ ในการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของพยาบาล ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความผาสุก และสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลต่างๆได้อย่างไร้ขีดจำกัด

ค่าลงทะเบียน

01 มี.ค. 60 - 29 ส.ค. 60 สมาชิกชมรมฯ 2,000
บุคคลทั่วไป 2,500

การชำระเงิน :

  • โอนผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  • ชื่อบัญชี ชมรมพยาบาลออสโตมีและแผล
  • เลขที่บัญชี 983–8–91238–7


การส่งหลักฐานการโอนเงิน :

สามารถส่งหลักฐานเอกสารการโอนเงิน โดยการถ่ายภาพใบสลิปเงินโอน/สแกนใบสลิป หรือหากเป็นการโอนเงินทางออนไลน์ (Internet Banking) ให้ใช้การ Capture หรือส่งภาพใบสลิปที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือ/คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เมื่อโอนเงินเรียบร้อยจาก application ของแต่ละธนาคาร

  • ส่งผ่านเว็บไซด์ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ที่เมนู "แจ้งชำระเงิน"

เมื่อได้รับเอกสารแล้วทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งผ่านทาง E-mail ที่ท่านแจ้งไว้
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผ่านทาง E-mail : [email protected]

ลงทะเบียน

เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ กรุณาอัพโหลดหลักฐานการชำระเงินของท่าน ภายหลังจากที่ท่านได้ทำการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่เมนู "แจ้งชำระเงิน"

         
 
 
         
ข้อมูลใบเสร็จรับเงิน

*จำเป็น* กรุณาเลือกระบุ

แจ้งชำระเงิน

 
 
ประเภทไฟล์ jpg,pdf ขนาดไม่เกิน 2MB

ตรวจสอบการลงทะเบียน

กรุณาระบุทั้งชื่อและนามสกุลของผู้ลงทะเบียน หรือ เบอร์โทรติดต่อที่ท่านได้ลงทะเบียนเอาไว้

 
 

คำถามที่พบบ่อย

Q
การจ่ายค่าลงทะเบียนครั้งเดียวให้กับผู้ลงทะเบียนหลายคนสามารถทำได้หรือไม่อย่างไร? เช่น นายใจดี จ่ายค่าลงทะเบียนให้กับผู้ลงทะเบียน 5 คน คนละ 999 บาท 999x5=4,995 บาท เป็นต้น

A

สามารถทำได้ โดยชำระเงินยอดรวมแล้วเขียนชื่อ นามสกุลของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดไว้ใน Payin Slip

จากนั้นให้ Upload หลักฐานการชำระเงินใบเดียวกันให้กับผู้ลงทะเบียนทุกคนค่ะ

 

Q
กรณีที่ต้องการใบเสร็จรับเงิน สามารถไปรับได้ที่ใด?

A

ผู้เข้าอบรมสามารถไปขอรับใบเสร็จรับเงินได้โดยขอให้ส่งทางไปรษณีย์ หรือจะขอรับหน้างาน ในวันที่มีการอบรมค่ะ

Q
กรณีที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนชื่อผู้เข้าอบรม สามารถทำอย่างไร?

A

สามารถทำได้โดยการแจ้ง 'ยกเลิก' ชื่อของผู้เข้าอบรมท่านนั้นๆ และแจ้งชื่อผู้เข้าอบรมท่านใหม่ เข้ามาที่อีเมล์ [email protected]

Q
หากมีความประสงค์ไม่ต้องการที่จะเข้าอบรมหรือขอยกเลิก จะสามารถขอคืนเงินค่าเข้าอบรมได้หรือไม่?

A

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินดังกล่าวค่ะ

ลิขสิทธิ์ © 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่ชมรมพยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่าย
E-mail : [email protected]

Develop by IGENCO Co., Ltd.